تنها ۲ گل برای این بازی کم بود

🔹دوست نداریم سخت گیرانه صحبت کنیم، دوست نداریم که این برد شیرین را برای آبی پوشان و هم برای خودمان بی مزه کنیم. 🔹پس از یک شکست تلخ در تبریز تنها این بازی می توانست کمی از آن ناراحتی و افسوس شکست را ا...