چند خطی برای آقای شفر

آقای شفر ما منکر تغییرات مثبت در تیم استقلال بعد از حضور شما نیستیم و این تیم روان تر فوتبال بازی می کند و این تیم در ۴ بازی اخیر گلی دریافت نکرده است و معتقدیم برای انتقاد از شما شاید هنوز هم زود با...