ماجراهای علی کریمی و فدراسیون فوتبال

اختصاصی آبی پوشان – ابتدای متن باید اشاره داشته باشم که حقیر نویسنده متن از نظر دیدگاه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مشترکات زیادی با علی کریمی دارم و همچنین به عنوان بازیکن ملی همیشه به او احتر...