ضد گزارش بازی استقلال و استقلال خوزستان...

گزارش بازی استقلال و استقلال خوزستان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۵: حرکت در عمق  زیبای جابر انصاری و ضربه او با فاصله اندک از کنار دروازه استقلال به بیرون میره دقیقه ۱۱: تک به تک جابر انصاری با در...

ضد گزارش بازی استقلال و سپاهان اصفهان

گزارش بازی استقلال و سپاهان اصفهان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۲: سانتر خطرناک روی دروازه استقلال و مگویان به خوبی توپ قطع میکنه دقیقه ۱۹: حرکت زیبا و لایی زدن یعقوب کریمی ورزشگاه به شور میاره دق...

ضد گزارش دیدار استقلال و پدیده

گزارش دیدار استقلال و پدیده دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۶: سانتر استقلالیها روی دروازه پدیده و ضربه سر مدافع پدیده که میرفت تبدیل به گل به خودی بشه که دروازه بان به سختی توپ دفع میکنه دقیقه ۱۸: سا...

ضد گزارش دیدار استقلال و استقلال اهواز...

گزارش دیدار استقلال و استقلال اهواز دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۰: سانتر یعقوب کریمی و ضربه سر جابر انصاری از کنار دروازه استقلال اهواز به بیرون میره دقیقه ۱۱: با یاد رضا احدی شماره ۱۱ و کاپیتان ...