ضد گزارش دیدار استقلال و استقلال اهواز...

گزارش دیدار استقلال و استقلال اهواز دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۰: سانتر یعقوب کریمی و ضربه سر جابر انصاری از کنار دروازه استقلال اهواز به بیرون میره دقیقه ۱۱: با یاد رضا احدی شماره ۱۱ و کاپیتان ...

ضد گزارش بازی ذوب آهن و استقلال

گزارش بازی ذوب آهن و استقلال دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۳: پاس محسن کریمی به شهباززاده و شوت سجاد از پشت محوطه جریمه به بیرون دقیقه ۶: ضربه تبریزی داخل محوطه جریمه و دفع توپ توسط رحمتی و ضربه ریب...

ضد گزارش بازی استقلال و ملوان انزلی

گزارش بازی استقلال و ملوان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۷: حرکت زیبای آرش برهانی و پاس او به محوطه جریمه و دروازه خالی که توسط جابر انصاری باز مشه دقیقه ۱۳: ضربه آبشک و طالب لو دفع میکنه . دقیقه ۱۶...

ضد گزارش بازی استقلال و سیاه جامگان

گزارش بازی استقلال و سیاه جامگان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه یک : حرکت محسن کریمی در عمق و جا ماندن دروازه بان و ضربه او به تور کناری از بیرون برخورد میکنه و گل نمیشه دقیقه ۴: ضربه محکم عنایتی از ...

ضد گزارش بازی استقلال و صبا

گزارش بازی استقلال و صبا دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه یک : اولین موقعیت برای صبا که رحمتی توچ در اختیار میگیره دقیقه ۲:سانتر زیبای نورافکن به سمت دروازه صبا و ضربه سری که خطرناک به سمت دروازه صبا ...