یاد تیام را در ذهن ها زنده کردی

🔹اسمش سه گل است.. کارش استارت زدن است. 🔹اما در واقع این سه گل چه گل هایی بودند و چه زمانی به ثمر رسیدند و برابر چه تیمی؟! 🔹زننده سه گل به تنهایی برابر تیمی که در ۸ بازی گذشته خود بهترین خط دفاع لیگ ر...

جانمان درآمد تا بردیم

🔹فکر می کردیم بازی آسانی پیش رو داشته باشیم و یک برد آسان بدست خواهیم آورد اما وقتی که گل اول بازی را از تیم دسته اولی دریافت کردیم به خودمان آمدیم که نه انگاری این بازی هم تفاوتی با بازیهای چند هفته...