مواظب باشیم از چاله به چاه نیافتیم

غمگینیم , همه مثل همیم و خوب همدیگر را درک میکنیم . قرارداد میلیاردی نداریم و با این تیم سفید و بدون تاریخ امضا کرده ایم . روزهای سختی را میگذرانیم , روزهایی که کابوس وار سپری می شود . حال مایی که به...