ایران-بحرین

ضد گزارش بازی ایران و بحرین

ضد گزارش بازی ایران و بحرین: دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۸: موقعیت خوب برای بازیکنان بحرین و ضربه آکروباتیک بازیکن این تیم از بالای دروازه ایران به بیرون دقیقه ۱۶:دومین موقعیت خوب برای بحرین و ضرب...