بیوگرافی کامل علی چینی

  *بیوگرافی: علی چینی متولد ۱۹ / ۴ / ۵۵ است و در تهران و بیمارستان مولوی به دنیا آمده. بزرگ شده خیابان قزوین پایتخت است. ۵ برادر دارد و ۲ خواهر. حمید، مجید، منوچهر، فرامرز و بهنام برادران او را ...