تصاویر بازگشت تیم ملی به ایران

تیم ملی ایران بعد از برپایی اردو در اروپا و انجام دو دیدار دوستانه با شیلی و سوئد به ایران بازگشت . تصاویر بازگشت تیم ملی به ایران و در فرودگاه امام خمینی را در زیر می بینید:...