صدر را غنیمت شمردیش لطفا

  🔹سه هفته متوالی و از دست دادن امتیازهای متوالی به طور طبع فرصت و مجال را برای دیگر تیم های حاضر در کورس برای رسیدن به صدرنشینی باز و مهیا می کند. 🔹سپاهان نزدیکترین و خطرناک ترین رقیب برای رسید...

حرف از قهرمانی، هنوز خیلی زود است

📝 یادداشت روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹باز دوباره تا تیم محبوبمان چند بازی خوب نتیجه می گیرد همه به دنبال درست کردن حاشیه برای آن می گردند، هر چند حاشیه همیشه دور و بر تیم های بزرگ و دارای نتیجه می چرخد و ...

رخت سفید بر تن کن و پیروز شو

✍️ محمود فخرالحاج 🔹دیدن استقلال محبوبمان با پیراهنی به غیر از رنگ آبی سخت و ناملموس است، همیشه تیم محبوبمان را با رنگ آبی و به اسم تیم آبی پوشان پایتخت می شناسیم. 🔹دیدن استقلال محبوبمان با پیراهنی به...

جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت

✍️ محمود فخرالحاج 🔹همیشه و در همه حال باید منتظر حاشیه ای، جمله ای، مصاحبه ای، حمله ای، نیش زخمی از هر طرف بود و خودی و غیر خودی هم ندارد. 🔹شاید بحث امروز ما حضور علی منصوریان در برنامه فوتبال برتر ب...

زخمی که هر بار تازه می شود

✍️ محمود فخرالحاج 🔹اگر بگوییم در طی یکسال اخیر با اتفاقاتی که برای تیم استقلال رخ داده است هوادار پیرترین سال عمر خودش را سپری کرد هرگز اغراق نگفته ایم.. شاید تیم توانست در دو جام دو نایب قهرمانی بیا...