میثم تیموری از دو هفته دیگر در تمرینات گروهی استقلال...

میثم تیموری مدافع چپ استقلال که به دلیل آسیب دیگی دور از تمرینات بود به تازگی به تمرینات استقلال اضافه شده و به صورت اختصاصی به تمرین می پردازد . تیموری از دو هفته دیگر به تمرینات گروهی استقلال اضافه...