ضد گزارش بازی استقلال و شهر خودرو

گزارش بازی شهر خودرو و استقلال دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۱۰ :    فرصت عالی برای استقلال روی یک ضربه ایستگاهی ولی شوت او به تیرک افقی دروازه شهرخودرو برخورد کرد. دقیقه ۱۵ :    تکل به موقع چشمی  ...