ضدگزارش بازی استقلال و ماشین

گزارش بازی استقلال و ماشین دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۲۰: ارسال کرنر  توسط قایدی با ضربه نادری به گل نخست تبدیل شد. دقیقه ۲۹ :   فرصت خوب برای استقلال و قایدی در دقیقه ۲۹ ولی خروج به موقع دروازه...