وقتی همه تیترها برای تو زده می شوند

🔹وقتی این روزهای خوبمان را می بینیم اصلا آن روزهای ناامید کننده را دیگر بخاطر نمی آوریم. 🔹وقتی تعداد بردهایمان در یک بازده زمانی کوتاه به تعداد انگشتان دو دست می رسد و وارد یک رکورد شکنی بدون شکست می...

صدر باید آبی بماند

🔹برای رسیدن به صدر ۱۳ هفته انتظار زمان کمی نبود تا صرف شود و به هدف اول برسیم. 🔹رسیدن به صدر آنقدرها آسان نبود که بخواهیم به راحتی از دستش بدهیم. 🔹حتی اگر با یک یا دو بازی بیشتر نسبت به سپاهان و پدید...