توضیحات تکمیلی محمد تقوی درباره بازی رفت استقلال و ذوب آهن...

دلیل این توضیحات در جواب دوستانى است که اعتقاد داشتند استقلال تیم برتر میدان نبود است. هیچوقت موضوعات شخصى در نظراتم تاثیر نمى گذارد اما مطمىًنا به مانند تمامى هواداران از شکست استقلال ناراحت مى شوم....