تحلیل محمد تقوی درباره دربی ۸۶

بدون تردید در سیستم مورد نظر شفر و استفاده از پنج بازیکن درخط حمله موجب برترى استقلال مقابل پرسپولیسى شد که به مانند گذشته با سیستم چهارچهاردو خطى میانه میدان را کاملا به استقلال واگذار کرد. جباروف د...

دیدگاه محمد تقوی درباره دربی ۸۶

بدون تردید در داربى فردا دو بازیکن نقش اساسى ایفا مى کنند.اگر پرسپولیس بخواهد به مانند همیشه با پرسینگ استقلال را تحت فشار قرار دهد تیام بدون تردید بلاى جان آنان خواهد شد در این صورت مدافعین پرسپولیس...