او مهاجم خوبمان خواهد شد؟؟؟

🔹متاسفانه در طول چند فصل گذشته آمار ورودی ها و خروجی های خط حمله تیم محبوبمان از تعداد انگشتان دو دست هم بالا رفته است. 🔹وقتی امیدمان از جذب مهاجمان داخلی مأیوس می شود پناه می بریم به مهاجمان خارجی.....