ترکیب استقلال برای دیدار با گسترش فولاد تبریز اعلام شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با گسترش فولاد تبریز اعلام شدو بر این اساس مهدی رحمتی، محمدرضا خرسندنیا، هرایر مگویان، حنیف عمران زاده، امید نورافکن، امید ابراهیمی، روزبه چشمی، جابر انصاری، فرشید اسماعیلی، ...

ترکیب استقلال برای دیدار با نفت مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با نفت اعلام شد و بر این اساس مهدی رحمتی، میلاد فخرالدینی، میثم مجیدی، حنیف عمران زاده، هرایر مگویان، روزبه چشمی، آرش برهانی، یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، جابر انصاری و سجاد ش...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال اهواز مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال اهواز مشخص شد و بر این اساس وحید طالب لو، هرایر مگویان، میلادفخرالدینی، حنیف عمران زاده، یعقوب کریمی، جابر انصاری، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، سجاد شهباززاده، علیرض...

ترکیب استقلال برای دیدار با سیاه جامگان مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با سیاه جامگان مشخص شد  و بر این اساس وحید طالب لو، هرایرمگویان، میثم مجیدی، میلاد فخرالدینی، امید ابراهیمی، جابر انصاری، روزبه چشمی، سجاد شهباززاده, امین حاج محمدی، آرش برها...

ترکیب استقلال برای بازی با تراکتور سازی اعلام شد...

ترکیب استقلال در مسابقه امروز برابر تراکتور سازی مشخص شد و بر این اساس سید مهدی رحمتی، حنیف عمران زاده، هرائر مگویان، میلاد فخرالدینی، خسرو حیدری، میثم مجیدی، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، جابر انصاری، ...