جانمان را به لب رساندید از این همه دروغ، از این همه سکوت.....

🔹سخت است بیش از دو دهه هوادار پروپاقرص تیمت باشی و به جایی برسی که بگویی جانمان را به لب رساندید، خسته شدیم.. آه بکشیم و همین طور در استرس و اضطراب خودمان باقی بمانیم و آقایان همچنان یا دروغ بگویند ی...

یاد تیام را در ذهن ها زنده کردی

🔹اسمش سه گل است.. کارش استارت زدن است. 🔹اما در واقع این سه گل چه گل هایی بودند و چه زمانی به ثمر رسیدند و برابر چه تیمی؟! 🔹زننده سه گل به تنهایی برابر تیمی که در ۸ بازی گذشته خود بهترین خط دفاع لیگ ر...